VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế đối với hàng quà tặng phục vụ Lễ hội hoa Anh Đào

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5088/BTC-TCHQngày 05 tháng 5 năm 2008 về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trịgia tăng đối vớihàngquà tặng phục vụ Lễ hội hoa Anh Đào, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên vàgiao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KGVX, QHQT, TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy