BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 309/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng số 9

Trả lời văn bản số 1058 CV/CC9-KT-QLDA ngày 10/11/2008 củaCông ty cổ phần Xây dựng số 9 - Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc áp dụngđịnh mức dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lớp sét bột kết phong hoá mạnh như nêu tại văn bản số 1058CV/CC9-KT-QLDA thuộc đá cấp IV của bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan cọcnhồi của tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng ban hành kèmtheo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty cổ phần Xây dựng số 9 căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
BQLDA XM Hoàng Thạch 3;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh