VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đầu tư XD, sửa chữa các cơ sở tôn giáo.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ tại văn bản số 357/TGCP-CĐ ngày 17 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3863/BTC-HCSN ngày 3 tháng 4 năm 2008 về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng, sửachữa các cơ sở tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ động cân đối nguồn vốn được giaotrong dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 để hỗ trợ các Hội thánh Cao đài xâydựng và sửa chữa các cơ sở tôn giáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, Vụ NC;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy