BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3096 TCT/NV5
V/v: phân bổ các chi phí trước hoạt động

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2002

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng

- Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 60/SMYHG-TCT đề ngày 08/8/2002 của Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng về việc phân bổ đối với các chi phí phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thì mọi khoản chi phí thực tế mà Công ty đã chi ra phù hợp với quy định tại Điều 4.2 và Điều 5.2 của Bản chế độ này được xác định là tài sản cố định vô hình, và Công ty được xác định thời gian sử dụng trong khoảng thời gian từ 5 đến 40 năm theo quy định tại Điều 16 Bản chế độ này.

Căn cứ loại tài sản cố định vô hình nêu trên phải thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định tại Điều 20 của Bản chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC nêu trên và mức trích khấu hao tài sản cố định vô hình này Công ty được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến