VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3096/VPCP-QHQT
V/v ký Bản Ghi nhớ giữa hai Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ về thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Anh tại thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3711/TTr-BKH ngày 30/5/2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung của Bản Ghi nhớ giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ vềthành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Anh tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt làBản Ghi nhớ) kèm theo văn bản trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện văn bản tiếng Việtvà tiếng Anh của Bản Ghi nhớ trước khi ký.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diệnChính phủ Việt Nam kỹ Bản Ghi nhớ với đại diện của Chính phủ Ấn Độ.

3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại theoquy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND TP Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
các Vụ: KG, V4, TH, TTTTBC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2), 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc