BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 310/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An

Trả lời các văn bản số 1533/SXD-XD ngày 22/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn điềuchỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vậtliệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về tiến độ thi công: Việc xácđịnh khối lượng thực hiện trong khoảng thời gian được điều chỉnh theo quy địnhtại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điềuchỉnh giá và hợp đồng xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tiếnđộ thực hiện hợp đồng đã ký (bao gồm cả những sửa đổi bổ sung theo các qui địnhcủa hợp đồng trong quá trình thực hiện, nếu có), đối với các khối lượng thicông chậm tiến độ: Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp báocáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá vật liệutrong hợp đồng của khối lượng thi công bị chậm tiến độ. Trường hợp chậm tiến độdo nguyên nhân khách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theoqui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên.

2. Về dự toán chi phí xây dựngbổ sung:

a. Đối với các loại vật liệu xâydựng được điều chỉnh mà không có trong thông báo hoặc công bố giá của địaphương hoặc có nhưng không phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường thì có thể sửdụng chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính để xác định dựtoán chi phí xây dựng bổ sung. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý củahoá đơn, chủ đầu tư kiểm tra, áp dụng. Trường hợp không xác định được giá vậtliệu trên cơ sở hoá đơn do nhà thầu cung cấp (nhiều mức giá, mua từ trước, tạinhiều thời điểm) thì chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng mức giá phù hợp vớimặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khốilượng hoàn thành. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thì có thể thuê tưvấn thẩm tra để xem xét, quyết định.

b. Giá trị chênh lệch giá vậtliệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệuxây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp giá vật liệuxây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xâydựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểmtương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.Thời điểm tương ứng để xác định chênh lệch giá vật liệu xây dựng được chiathành 2 trường hợp:

- Đối với các hợp đồng ký trướcngày 01 tháng 01 năm 2007: thời điểm tương ứng để xác định chênh lệch giá vậtliệu xây dựng là thời điểm tháng 12 năm 2006 hoặc quý IV năm 2006 (nếu không cógiá tại thời điểm tháng 12/2006).

- Đối với các hợp đồng còn lại:thời điểm tương ứng để xác định chênh lệch giá vật liệu xây dựng là thời điểm28 ngày trước ngày mở thầu.

Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh