BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 311/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 79/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 79/SXD-QLN ngày 16/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang hỏi về vấn đề có liên quan đếnNghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Loại ''nhà mát phục vụ cho dulịch'' nêu tại công văn số 79/SXD-QLN là công trình xây dựng, không phải là nhàtạm (khung cột làm bằng vật liệu gỗ tốt, mái lợp ngói, nền lát gạch men... ). Dođó nếu chủ công trình xây dựng có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số95/2005/NĐ-CP thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

2. Loại nhà nêu trên không phảilà nhà ở nên cấp công trình được ghi theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CPngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng Kiên Giangnghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyềnsở hữu công trình xây dựng /.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam