BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3114/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý truy thu thuế xe ô tô NK không rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 199/HQQT-NV ngày 28/3/2007 của Cục Hải quan Quảng Trị về việc thu thuế xe Ô tô nhập khẩu không rõ nguồn gốc của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Quảng Trị, loại xe Ô tô TOYOTA – 4 Runner 2.4, đã qua sử dụng, loại 4 cánh cửa, 6 chỗ ngồi, sản xuất năm 1998 - 1999. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Ngày 23/8/2005, Bộ Tài chính đã có công văn số 10602/BTC- CST hướng dẫn truy thu thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt các loại xe Ô tô đã có đăng ký lưu hành xe do cơ quan Công an cấp trước ngày 01/01/2002 nhưng bị phát hiện chứng từ nguồn gốc giả.

2. Căn cứ để chấp nhận và truy thu thuế nhập khẩu đối với loại xe này là hồ sơ do Cục Thuế chuyển sang, trong đó có kết luận của cơ quan Công an đối với từng hồ sơ: không phải là xe trộm cắp, không thuộc diện bị xử lý tịch thu; Đã có đăng ký lưu hành xe do cơ quan Công an cấp trước ngày 01/01/2002 nhưng phát hiện chứng từ nguồn gốc giả, bản photocopy giấy đăng ký xe do cơ quan công an đã cấp, Bảng giá tính thuế trước bạ của xe do Cục thuế thông báo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tỉnh Quãng Trị được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT(3 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An