VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3129/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3490/BKH-KTĐN ngày 22tháng 5 năm 2007) về việc tiếp nhận Dự án "Đánh giá tác động của việc cảithiện nước, vệ sinh môi trường và hành vi vệ sinh tới sức khỏe của người dân ởtỉnh Lào Cai" do Chính phủ Đan Mạch tài trợ thông qua Chương trình nângcao năng lực nghiên cứu của Đan Mạch (ENRECA), Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Bộ Y tế khẩntrương hoàn thiện đề cương Dự án theo ý kiến đóng góp của các cơ quan: Bộ Tàichính (công văn số 4919/BTC-TCĐN ngày 11/4/2007), của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 1597/BTNMT-TĐ ngày 2/5/2007), của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (công văn số 2050/BNN-HTQT ngày 13/4/2007), trình Thủ tướngChính phủ xem xét, phê duyệt danh mục Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc
các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc