BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3132 TCT/CS
V/v: thuế GTGT đối với dịch vụ của DN công ích

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 2227/CT-TTr ngày 3/7/2002 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắc thực hiện chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 14, mục II, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng có quy định: “Dịch vụ phục vụ công cộng vệ sinh, thoát nước đường phố khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ; hàng hóa và dịch vụ công ích khác là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng”.

Điều 1 Nghị định số 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích có quy định: “Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động công ích là DNNN độc lập hoặc DNNN là thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công cộng theo chính sách của Nhà nước, do Nhà nước giao kế hoạch hoặc đặt hàng và theo giá, khung giá hoặc phí do Nhà nước quy định, hoạt động chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận”.

Căn cứ các quy định trên, Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng có thực hiện hoạt động quản lý, tuần tra bảo vệ cầu đường bộ. Trong quá trình thực hiện đều có ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, thẩm định giá trị công việc hoàn thành thì hoạt động này không được coi là dịch vụ công ích thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc