BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3134/TCHQ-KTTT
V/v: truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1365/HQTP-NV ngày 24/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện công văn số 3179/TCHQ-KTTT về việc truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3, mục III, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; điểm 3.3, mục III, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và điểm 1 công văn số 3179TCHQ/KTTT ngày 12/07/2004 của Tổng cục Hải quan thì nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; nếu đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa như hàng hoá do doanh nghiệp kinh doanh. Cơ quan Hải quan không thực hiện truy thu thuế GTGT trong trường hợp này.

Thực hiện các điểm nêu trên, doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Cơ quan Hải quan không phải theo dõi, quản lý việc doanh nghiệp có nộp thuế GTGT tại cục thuế địa phương rồi hay chưa. Bởi vì theo quy định, doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hoá phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và số thuế đã nộp sẽ được khẩu trừ trong nội địa; hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi doanh nghiệp dùng vào mục đích khác thì cơ quan Hải quan chỉ truy thu thuế nhập khẩu, còn thuế GTGT khi bán ra doanh nghiệp phải kê nộp khâu nội địa và không được khấu trừ số thuế GTGT chưa thu ở khâu nhập khẩu. Cục thuế địa phương có trách nhiệm thu tiền thuế GTGT theo kê khai của doanh nghiệp và không cần phải có phản hồi thông tin lại cho cơ quan hải quan trong trường hợp đã truy thu tiền thuế GTGT.

Tuy nhiên để hạn chế tối đa việc doanh nghiệp cố tình không kê khai, nộp thuế GTGT, trên cơ sở hồ sơ thanh khoản thuế nhập khẩu, cơ quan Hải quan thông báo cho cơ quan thuế nội địa biết về số lượng, giá trị hàng hoá doanh nghiệp đã thay đổi mục đích sử dụng để cơ quan thuế biết, thực hiện truy thu thuế GTGT và xử lý vi phạm về thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An