VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3136/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh dự án hỗ trợ xã hội từ Quỹ tài trợ của Airbus

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (công vănsố 749/TCTHK , ngày 04 tháng 5 năm 2007) về việc điều chỉnh dự án sử dụng côngQuỹ tài trợ của Airbus, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh 02 dự án hỗ trợ xã hội sử dụng Quỹtài trợ của Airbus được nêu tại công văn 749/TCTHK , ngày 04 tháng 5 năm 2007của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

2. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ,ngành và địa phương liên quan thực hiện việc điều chỉnh theo các quy định hiệnhành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
Các Vụ:TH, KG, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc