VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3137/VPCP-QHQT V/v tổ chức đầu thầu thiết bị tập trung cho dự án dạy nghề vay ODA của CHLB Đức

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công vănsố 1441/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2008), về việc tổ chức đấu thầu thiếtbị tập trung cho dự án dạy nghề, vay vốn Hỗ trợ phát triển (ODA) của Chính phủCHLB Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm đầu mốitổ chức đấu thầu thiết bị tập trung cho dự án "Chương trình đào tạonghề" vay vốn ODA của CHLB Đức nêu tại công văn nói trên của Bộ.

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Chủ dự ánthành phần khẩn trương triển khai các công việc liên quan để hoàn tất việc muasắm trang thiết bị cho các trường dạy nghề được thụ hưởng của dự án theo đúngcác quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, các PTTg;- Tổng cục Dạy nghề;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KG, VX, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc