VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3145/VPCP-QHQT
V/v Gia nhập Hiệp định về trao đổi thông tin và thiết lập các thủ tục thông tin liên lạc

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Quốc phòng,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1319-TTr/NG-LPQT ngày 04 tháng 6 năm 2002) về việc nghiên cứu khả năng gia nhập Hiệp định trao đổi thông tin và thiết lập các thủ tục thông tin liên lạc giữa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a và Phi-líp-pin, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung và đề xuất khả năng Việt Nam gia nhập Hiệp định trao đổi thông tin và thiết lập các thủ tục thông tin liên lạc giữa a In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a và Phi-líp-pin.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao