VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3148/VPCP-KNTN
V/v ủy quyền đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Côngvăn số 2625/UBND-ĐCNN 5/5/2008) về việc ủy quyền cho Thanh tra thành phố tổchức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Sau khi tổng kết việc thực hiện pháp luật khiếu nại,tố cáo trong đó có quy định về tổ chức đối thoại, Chính phủ sẽ nghiên cứu,trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo cho phù hợp. Trước mắt,yêu cầu Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền,trách nhiệm giải quyết khiếu nại phải thực hiện đúng quy định của Luật Khiếunại, tố cáo, tập trung giải quyết có hiệu quả những vụ việc khiếu nại thuộcthẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan cóliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, TKBT, ĐMDN, ĐP, PL, KGVX, TCCV, TCCB, TTĐT;
- Lưu: VT, KNTN (3b), TS (130)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc