BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 315/BGTVT-VT
V/v: Thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ngày 27 tháng 12 năm 2007, Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1856/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch lậplại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt (sau đây viết tắt là Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ). Để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quảcao các công việc đã quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vậntải thực hiện các công việc cụ thể dưới đây:

1. Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ vàThanh tra Bộ:

a) Căn cứ quy định tại Điều 30của Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra vàxử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 25/2006/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải để rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quảnlý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và báo cáo Bộ trưởng theo quyđịnh, nhằm bảo đảm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này đápứng được yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ và lập lại trật tự hành lang antoàn đường bộ, đường sắt;

b) Khẩn trương thực hiện cáccông việc được giao tại công văn số 8497/BGTVT-VT ngày 31 tháng 12 năm 2007 củaBộ Giao thông vận tải về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lývà bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

2. Cục Đường bộ Việt Nam:

Xem xét thành lập Tổ công táchoặc bộ phận giúp việc (có đại diện của các Khu Quản lý đường bộ) để thực hiệncác công việc sau:

a) Lập Kế hoạch triển khai thựchiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao đốivới hành lang an toàn đường bộ (trong các giai đoạn);

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vịquản lý đường bộ:

- Chủ động thực hiện ngay việcrà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm, công trình cần giải tỏatrong hành lang an toàn của các đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 thực hiện giải tỏathí điểm; đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác này đối với các tuyến quốc lộkhác để làm cơ sở cho công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trong cácgiai đoạn tiếp theo;

- Cử đại diện tham gia Tổ côngtác liên ngành theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Phối hợp với các cấp chínhquyền địa phương có Quốc lộ 1 đi qua (thuộc 04 đoạn tuyến giải tỏa thí điểm) đểchuẩn bị các công việc phục vụ cho việc giải tỏa; thống nhất với các địa phươngvề kinh phí thực hiện giải tỏa thí điểm 04 đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 (giai đoạnI).

- Khẩn trương lập dự toán kinhphí thực hiện giai đoạn I để báo cáo và đề xuất phương án thực hiện với Bộ Giaothông vận tải;

- Chủ động phối hợp với Tổ côngtác liên ngành, Tổ cưỡng chế của địa phương để tuyên truyền và tổ chức thựchiện việc cưỡng chế, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo các mốc thời gianquy định của giai đoạn I;

c) Tổ chức tổng kết rút kinhnghiệm việc giải tỏa thí điểm 04 đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 của giai đoạn I; phổbiến kinh nghiệm và đôn đốc các địa phương còn lại thực hiện giải tỏa trên toàntuyến Quốc lộ 1 cũng như các công việc và lộ trình thực hiện các giai đoạn tiếptheo đã được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

d) Cung cấp số liệu công trìnhvi phạm, công trình cần giải tỏa trong hành lang an toàn đường bộ trên cáctuyến quốc lộ (do đơn vị quản lý) cho các địa phương để làm cơ sở đền bù giảiphóng mặt bằng trong các giai đoạn tiếp theo;

đ) Tổng hợp kinh phí giải tỏahành lang an toàn đường bộ theo báo cáo của cơ quan, đơn vị trong ngành Giaothông vận tải và các địa phương để báo cáo Bộ Giao thông vận tải; quản lý kinhphí được giao theo đúng quy định.

3. Cục Đường sắt Việt Nam:

a) Lập Kế hoạch triển khai thựchiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao đốivới hành lang an toàn đường sắt (trong các giai đoạn);

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năngcủa ngành đường sắt phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức cưỡngchế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt đã được đền bù,công trình tái lấn chiếm;

c) Khẩn trương lập dự toán kinhphí thực hiện lập lại hành lang an toàn đường sắt giai đoạn I (đối với phầncông việc thuộc trách nhiệm của ngành đường sắt) báo cáo và đề xuất phương ánthực hiện với Bộ Giao thông vận tải;

d) Tổng hợp kinh phí giải tỏahành lang an toàn đường sắt theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các địa phương để báo cáo Bộ Giao thông vận tải; quản lý kinh phí được giao theođúng quy định.

4. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

a) Tổ chức rà soát, đánh giáthực trạng tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt và đề xuất các phươngán giải quyết; vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình xâydựng trái phép trong hành lang an toàn đường sắt.

b) Chủ động phối hợp với Tổ côngtác liên ngành, Tổ cưỡng chế của địa phương để lập dự toán, tổng hợp kinh phíphải đền bù giải tỏa trong hành lang an toàn đường sắt và các công trình làmmất an toàn giao thông đường sắt; cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạmhành lang an toàn đường sắt đã được đền bù, công trình tái lấn chiếm;

c) Lập kế hoạch và triển khaixây dựng các tường rào hộ lan, hàng rào bảo vệ hành lang, lập đường gom ràocách ly an toàn giao thông đường sắt; xây dựng các đường ngang, cầu vượt, hầmchui mới, cải tạo các đường ngang hiện có; cắm đầy đủ mốc giới hạn hành lang antoàn đường sắt trên tất cả các tuyến bàn giao cho các địa phương quản lý.

d) Lập dự toán kinh phí thựchiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trong các giai đoạn) để báo cáo về CụcĐường sắt Việt Nam; quản lý kinh phí được giao theo đúng quy định.

5. Văn phòng Bộ:

Tiếp tục tổ chức thực hiện vàđôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công việc được giao trongkế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và bảo vệ hành lang antoàn đường bộ, đường sắt tại công văn số 8497/BGTVT-VT ngày 31 tháng 12 năm2007 của Bộ Giao thông vận tải;

6. Thanh tra Bộ hướng dẫn lựclượng Thanh tra Giao thông vận tải:

a) Phối hợp với cơ quan quản lýđường bộ, các cấp chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động các chủ côngtrình có công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ thực hiện Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ;

b) Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về công tácquản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

c) Tham gia thành viên Tổ cưỡngchế (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Tổ trưởng) để cưỡng chế, giảitỏa các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ trật tự hành lang antoàn đường bộ, đường sắt.

7. Vụ Tài chính:

a) Phối hợp với cơ quan tham mưucó liên quan của Bộ Tài chính để xây dựng cơ chế bố trí, phân bổ kinh phí,chính sách bồi thường, hỗ trợ công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ,đường sắt trong quá trình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Tổng hợp kinh phí giải tỏahành lang an toàn đường bộ, đường sắt do các cơ quan được giao nhiệm vụ báo cáođể tham mưu cho Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Bộ Tài chínhbố trí đủ kinh phí thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫncác địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng nguồn kinhphí này.

8. Vụ Pháp chế:

Tổng hợp báo cáo, kiến nghị củacác Vụ, Cục chức năng về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản các vi phạm phápluật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đườngsắt để đưa vào Chương trình xây dựng văn bản các quy phạm pháp luật của Bộ hoặckiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản liên quan cho phù hợpvới yêu cầu về quản lý, bảo vệ và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ,đường sắt.

9. Giao cho Vụ Vận tải làm đầumối giúp Bộ trưởng đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tảitổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp tình hình thựchiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vậntải để báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

10. Bộ Giao thông vận tải đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy bannhân dân cấp dưới và các cơ quan chức năng của địa phương tích cực phối hợp vớicác cơ quan có liên quan của ngành giao thông vận tải để tổ chức thực hiện cácnội dung công việc và mốc thời gian được giao tại Quyết định của Thủ tướngChính phủ; tổng hợp dự toán kinh phí, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ gửi về Cục Đường bộ Việt Nam (đối với hành lang an toàn đường bộ), Cụcđường sắt Việt Nam (đối với hành lang an toàn đường sắt) để Bộ Giao thông vậntải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, CT, XD, CA, TN&MT;
- UBND tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Các thứ trưởng Bộ GTVT;
- VPTT Ủy ban ATGTQG;
- Các Sở GTVT, Sở GTCC;
- Các Khu QLĐB;
- Lưu: VT, V.tải (10b).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng