BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 315/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng 424
(Số 02 Nguyễn Sỹ Sách – Tp. Vinh – Tỉnh Nghệ An)

Trảlời công văn số 165/CV-CT ngày 31/12/2007 của Công ty cổ phần Thương mại, Đầutư và Xây dựng 424 về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căncứ các quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2007;

Căncứ điểm 4.2 công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn dẫn xử lý nợ thuế đối với những khoản nợ trước ngày 1/7/2007 thì: trongthời gian xem xét xóa nợ, người nộp thuế có văn bản đề nghị chưa thực hiệncưỡng chế làm thủ tục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố, thì Cục Hảiquan địa phương kiểm tra; nếu ngoài khoản nợ đang chờ xem xét, người nộp thuếđáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuếthì Cục Hải quan địa phương quyết định việc có hay chưa áp dụng biện pháp cưỡngchế, việc áp dụng thời hạn nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềquyết định này.

Đềnghị Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng 424 liên hệ trực tiếp với cơquan Hải quan, nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai để được giải quyết cụ thể.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng 424được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- trang Website Hải quan;
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An