VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3161/VPCP-XDPL
V/v lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 3479/TTr-BYT ngày25/5/2007 về việc xin lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế, thay mặt Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Y tế về việc lùi thời giantrình Chính phủ Dự án Luật vào tháng 10/2007.

2. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan,tổ chức là thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật tổ chức khảo sát thực tiễn, tổchức đánh giá việc thực thi pháp luật và hoạt động bảo hiểm y tế trong thờigian từ năm 1992 đến nay và tham khảo kinh nghiệm hoạt động, quản lý về bảohiểm y tế của một số nước để tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật trình Chính phủ vàotháng 10/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN (để b/c); các PCN Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ; TB Phạm Anh Tuấn; Các Vụ: VX, III, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (5), Dg 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ