VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3163/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn chuẩn bị thực hiện dự án thuộc kế hoạch năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông tại các văn bản số 892/BBCVT-KHTC ngày 2/5/2007 và số 1098/BBCVT-KHTC ngày 30/5/2007, ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3255/BKH-KCHT &ĐT ngày 14/5/2007,Tài chính tại văn bản số 6321/BTC-ĐT ngày 15/5/2007 về việc bố trí vốn chuẩn bịthực hiện dự án thuộc kế hoạch năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Cho phép Bộ Bưu chính, Viễn thông điều chỉnh chuyển vốn củadự án "Cải tạo, nâng cấp trụ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông tại 18 Nguyễn Du,thành phố Hà Nội" từ thực hiện đầu tư sang chuẩn bị thực hiện đầu tư vàthực hiện trong năm 2007 như đề nghị của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b), Nguyện (14b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy