VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3167/VPCP-KTTH
V/v kiến nghị về C/O mẫu D sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công nghiệp;
- Hiệp hội thép Việt Nam.

Về đề nghị của Hiệp hội thép Việt Nam tại công văn số38/2007-HHTVN ngày 04 tháng 6 năm 2007 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị vềkhông chấp nhận C/O mẫu D của Global Steel và truy thu thuế 7% đối với các sảnphẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ tháng 01 đến tháng 8 năm2006 có xuất xứ từ Philippin (công văn có gửi các cơ quan trên).

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghịđịnh số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003, Văn phòng Chính phủ đề nghị BộThương mại, Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lờicho Hiệp hội thép Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trong Lý,
Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy