VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3175/VPCP- VX
V/v dự án hoàn thiện thiết chế Văn hóa-Thông tin cơ sở ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Bộ Văn hóa - Thông tin

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 1068/BVHTT-VHTTCS ngày 29 tháng 3 năm 2007) về việc phê duyệt Dự án hoàn thiệnthiết chế Văn hóa-Thông tin cơ sở ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộđến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Văn hóa - Thông tin xem xét, phê duyệt Dự án hoànthiện thiết chế Văn hóa-Thông tin cơ sở ở các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đếnnăm 2010 theo đúng quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vàcác cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án này, định kỳ báo cáo Thủ tướngChính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa-Thông tin vàcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 37

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản