VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3178/VPCP-VX
V/v cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ninh (văn bản số 1161/UBND-VX4 ngày 16 tháng 3 năm 2007) và ý kiếnđề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (văn bản số 1138/LĐTBXH-LĐVL ngày05 tháng 4 năm 2007), Bộ Tư pháp (văn bản số 1512/BTP-PLQT ngày 05 tháng 4 năm2007) về việc miễn một số thủ tục để cấp giấy phép lao động cho người nướcngoài làm việc tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh thực hiện đúng quy định của pháp luật khi cấp giấy phép lao động chongười nước ngoài vào làm việc tại công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện QuảngNinh.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, và các PCN, Ban Xây dựng pháp luật,
Các Vụ: QHQT, NC, TH Website CP;
- Lưu: VT, VX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản