BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3184/TCT-CS
V/v xử lý tài sản trước khi giải thể

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 885/CT-KTr1 ngày 28/5/2008 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về xử lý tài sản trước khi giải thể,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.18b.2 Mục IV Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn hóa đơn, chứng từ đối với tài sảnđiều chuyển: “Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụthuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sápnhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điềuchuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản vàkhông phải xuất hóa đơn. Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạchtoán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trongcùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuấthóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”.

Tại Điểm 3 Mục I Phần B Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế hướng dẫn: “Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đốivới trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sởhữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươilăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêutrên, Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Lâm Hoa thành lập theo Luật doanhnghiệp thực hiện chuyển sang mô hình Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa theo quy địnhtại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ thì Công ty cổ phầnBệnh viện đa khoa Lâm Hoa khi chuyển đổi phải thực hiện quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp và nộp tờ khai quyết toán thuế, nộp thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định.

Đối với các tài sản của Công tycổ phần bệnh viên đa khoa Lâm Hoa tiếp tục được sử dụng vào hoạt động sản xuấtkinh doanh của Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa thì Công ty cổ phần bệnh viện đa khoaLâm Hoa phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, nộp thuế giá trị giatăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương