VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3184/VPCP-KTN V/v chuyển giao nhiệm vụ quản lý môi trường có liên quan đến tài sản thuộc nguồn vốn ODA.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 598/UBND-TM1 ngày 21 tháng 2 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công vănsố 507/BXD-HTĐT ngày 25 tháng 3 năm 2008), Tài chính (công văn số 4734/BTC-TCĐNngày 22 tháng 4 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1895/BKH-KTĐN ngày20 tháng 3 năm 2008) về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý môi trường có liênquan đến tài sản thuộc nguồn vốn ODA, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến các Bộ liênquan, quyết định việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý môi trường và tài sản thuộcnguồn vốn ODA theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, KGVX, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý