VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3185/VPCP-KTN V/v thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ (quốc lộ 1).

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng;
- Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia.

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn HảiChâu Việt Nam (công văn số 132/CV-HCVN ngày 19 tháng 12 năm 2007), ý kiến củaBộ Công an (công văn số 1726/C11 -C26 ngày 24 tháng 4 năm 2008), Bộ Quốc phòng(công văn số 558/BQP-NC ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Ủy ban An toàn giao thôngQuốc gia xây dựng hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông đường bộ bằnghình ảnh tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệthống giám sát trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ, quốc lộ 1 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hải Châu Việt Namđề xuất tại văn bản 132/CV-HCVN ngày 19 tháng 12 năm 2007 nhằm hạn chế tai nạngiao thông và ùn tắc giao thông.

2. Giao Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan chỉđạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hải Châu Việt Nam triển khai thực hiệnthí điểm Dự án trên (thời gian thí điểm kể từ ngày ký văn bản này đến hết 30tháng 7 năm 2008), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;- Bộ Tài chính;- Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an);- Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu VN (155 Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu);- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, TH, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý