VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3187/VPCP-QHQT V/v kết quả Diễn đàn ASEM về chính sách an ninh năng lượng

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 3681/BCT-HTQTngày 07 tháng 5 năm 2008) về kết quả tổ chức Diễn đàn ASEM về chính sách anninh năng lượng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dựHội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEM, dự kiến tổ chức tại Bỉ vào trung tuần tháng10 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết,thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc