VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3189/VPCP-TCCV V/v chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số huyện và xã của tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008) và ý kiếncủa Bộ Nội vụ (Công văn số 1351/BNV-CCHC ngày 09 tháng 5 năm 2008) về việc chưatriển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số huyệnvà xã của tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép chưa triển khai cơchế một cửa tại 35 xã của tỉnh Sơn La (danh sách các xã theo Tờ trình số07/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh SơnLa:

a) Xây dựng và ban hành kế hoạchcụ thể xác định lộ trình củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiệnlàm việc và đội ngũ cán bộ công chức để triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại35 xã nêu trên ngay khi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định tạiQuyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Quyết định việc áp dụng cơchế một cửa liên thông đối với những công việc liên quan trực tiếp tới cá nhân,tổ chức cũng như các cơ quan hành chính nhà nước có đủ điều kiện để áp dụng cơchế một cửa liên thông;

c) Đôn đốc và chấn chỉnh các cơquan hành chính nhà nước tại địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Nội vụ hướng dẫn vàkiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủtướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc