BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3197/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế GTGT phương tiện vận chuyển dùng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 726/HQLS-NV ngày 30/05/2007 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phương tiện vận tải chuyên dùng ở khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/05/2007, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7166/BTC-TCHQ có ý kiến V/v không thu thuế GTGT đối với phương tiện vận tải chuyên dùng của các doanh nghiệp nhập khẩu để tạo tài sản cố định, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An