BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3198/TCHQ-KTTT
V/v: làm thủ tục nhập khẩu hàng ngoài định lượng

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1405/HQTP-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục nhập khẩu hàng ngoài định lượng của các cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế có trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc cho phép các cơ quan trên khi làm thủ nhập khẩu các vật dụng ngoài định lượng thì được nộp Đơn đề nghị nhận hàng đã được Vụ Lễ tân duyệt (bản sao có đóng dấu xác nhận sao y của cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế) và cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế có công hàm cam kết trong thời hạn nhất định phải nộp bản chính để cơ quan Hải quan lưu hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc