BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------

Số: 3200/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động rà phá bom mìn

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Trả lời côngvăn số 1009/CT-TTHT ngày 01/08/2008 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá đề nghị hướngdẫn về chính sách thuế đối với hoạt động rà phát bom mìn, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Về vấn đề này,tại điểm 1 công văn số 8655/BTC-TCT ngày 24/7/2008 của Bộ Tài chính gửi Cụcthuế các địa phương về chính sách thuế đối với dịch vụ xử lý bom mìn hướng dẫn:Trường hợp các đơn vị quân đội thực hiện hợp đồng dịch vụ dò, tìm và xử lý bommìn cho các công trình xây dựng thì cơ quan thuế nơi thực hiện dịch vụ cấp hoá đơnlẻ và đơn vị phải khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (thu bằng biên lai) tínhtrên doanh thu thực hiện hợp đồng.

Theo đó, trườnghợp Quân đoàn 1 ký hợp đồng với Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện hoạt độngrà phá bom, mìn, vật liệu nổ thì Quân đoàn 1 phải kê khai nộp thuế GTGT và thuếTNDN tính trên doanh thu thực hiện hợp đồng.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hoá được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương