VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3202/VPCP-KTTH V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2275/BKH-LĐVX ngày 2 tháng 4 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 4663/BTC-NSNN ngày 21 tháng 4 năm 2008 về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư cáccông trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động sắp xếp ngân sáchđịa phương, vốn đã tạm ứng từ ngân sách trung ương và các nguồn tài chính hợppháp khác để triển khai, thực hiện các công trình thuộc Khu Di tích Cụ PhanĐình Phùng.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn ngânsách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 cho tỉnh HàTĩnh tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thuộc Khu Di tích Cụ Phan ĐìnhPhùng theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;- Bộ VHTT&DL;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy