VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3204/VPCP-QHQT
V/v thành lập Văn phòng đại diện của IFAD tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 7242/BTC-TCĐN ngày 01 tháng 6 năm 2007) về việc thành lập Vănphòng đại diện của IFAD tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

- Đồng ý về chủ trương việcthành lập Văn phòng đại diện của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)tại Việt Nam.

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì,phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và các cơ quan liên quan đàm phán, thống nhất với phía IFAD về nộidung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvà IFAD về việc thiết lập Văn phòng đại diện của IFAD tại Việt Nam, trình Thủtướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMĐoàn Mạnh Giao