BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3207/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phồ Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0205- 07/TCHQ ngày 21/05/2007 của Công ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam về hướng dẫn thực hiện nội dung công văn số 1617/TCHQ-KTTT ngày 20/03/2007 của Tổng cục Hải quan. Để việc thực hiện được chính xác, thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan chuyển toàn bộ hồ sơ và công văn đề nghị của Công ty để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 1617/TCHQ- KTTT nêu trên. Trường hợp vướng mắc thì báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn thêm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- C.ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam; (102/6 Đường số 2, Khu CN Amanda, Long Bình, Đồng Nai)
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An