ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3208/UBND-ĐTMT
Về giải quyết các thủ tục thu hồi đất tại phường Tân Phú, quận 7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phát Đạt.

Xét ý kiến của Ủy ban nhân dânquận 7 tại Công văn số 1142/UBND-ĐTMT ngày 25 tháng 4 năm 2008; Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Công văn số 3718/TNMT-QHSDĐ ngày 13 tháng 5 năm 2008 về giảiquyết thủ tục thu hồi đất tại phường Tân Phú, quận 7; Ủy ban nhân dân thành phốchỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận cho giải quyết cácthủ tục thu hồi đất trong phạm vi dự án khu nhà ở tại phường Tân Phú, quận 7 doCông ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phát Đạt làm chủ đầu tư đã được Ủy bannhân dân thành phố chấp thuận địa điểm đầu tư tại Công văn số 5586/UBND-ĐTMTngày 31 tháng 8 năm 2007.

2. Giao Ủy ban nhân dân quận 7:

- Chủ trì, phối hợp với Công tycổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phát Đạt và đơn vị có chức năng đo đạc tổ chứccắm mốc ranh đất của dự án trên tại thực địa;

- Thông báo cho các đối tượng sửdụng đất về chủ trương thu hồi đất,

- Hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơđịa chính cho khu đất thu hồi (lập bản đồ địa chính và danh sách các thửa đấtthu hồi) và việc lập, trình phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợvà tái định cư theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tổ chức công bố phương án tổngthể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt cho các đối tượng sửdụng đất theo quy định.

- Trường hợp trong phạm vi dự ánkhông có tổ chức sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân quận 7 quyết định thu hồi từngthửa đất sau 20 ngày kể từ ngày công bố phương án tổng thể về bồi thường, hỗtrợ và tái định cư được phê duyệt. Trường hợp có tổ chức sử dụng đất trong phạmvi dự án thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở trình Ủy ban nhân dânthành phố thu hồi đất.

3. Công ty cổ phần xây dựng kinhdoanh nhà Phát Đạt có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng, bồi thường chocác chủ sử dụng đất theo quy định và hoàn tất việc trình phê duyệt dự án đầu tưtheo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trườngtrình Ủy ban nhân dân thành phố giao đất triển khai dự án sau khi chủ đầu tư đãhoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/ĐT;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài