VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3209/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả tham dự phiên họp CSD-15 của Liên hợp quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công nghiệp.

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3818/BKH-KHGD &MT ngày 01 tháng 6 năm 2007) về Báo cáo kết quả tham dự phiênhọp CSD-15 của Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Để triển khai các nội dung và cam kết của Phiên họp, giao:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện và hoàn thiệnChương trình Nghị sự 21 và các văn bản liên quan căn cứ vào kết quả của Phiênhọp CSD-15; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đánh giá tìnhhình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 giữa kỳ và chuẩn bị nội dung để tham giaPhiên họp CSD -16;

- Bộ Công nghiệp nghiên cứu và đề xuất những vấn đề liênquan tới năng lượng và phát triển công nghiệp (cơ chế, chính sách để khuyếnkhích phát triển công nghiệp sạch, năng lượng sạch; xây dựng Chương trình pháttriển công nghiệp khai thác và sử dụng năng lượng hóa thạch hiệu quả, chống ônhiễm; đề xuất phương án, lộ trình thay thế dần năng lượng có nguồn gốc hóathạch bằng năng lượng sạch hơn);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất những vấnđề liên quan tới ô nhiễm khí quyển, không khí và biến đổi khí hậu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc