VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3210/VPCP-ĐP V/v giải quyết đề nghị của UBND tỉnh Sơn La.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại công văn số 657/UBND-TĐC ngày 25 tháng 3 năm 2008 về việc xây dựng Đề án tổng thể "Ổnđịnh dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủyđiện Hòa Bình đến năm 2020" thuộc tỉnh Sơn La; ý kiến của các Bộ, cơ quan:Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2639/BKH-KTĐP < ngày 14/4/2008, Tàichính tại công văn số 4877/BTC-ĐT ngày 25/4/2008, Nông nghiệp và PTNT tại côngvăn số 1100/BNN-KTHT ngày 23/4/2008, Công Thương tại công văn số 2774/BCT-NLngày 08/04/2008, Ủy ban Dân tộc tại công văn số 221/UBDT-CSDT ngày 18/4/2008,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý xây dựng Đề án tổng thể "Ổn định dân cư, pháttriển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình đếnnăm 2020" thuộc tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức thẩmđịnh, trình duyệt theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, báo cáo đánh giá cụ thể việcthực hiện Quyết định số 1382/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Dự án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội Vùngchuyển dân sông Đà, giai đoạn 2001-2005".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủyban nhân dân tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg CP (để báo cáo);- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;- Ủy ban Dân tộc;- TU, HĐND tỉnh Sơn La;- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý