VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3212/VPCP-QHQT
V/v viện trợ thiết bị kỹ thuật mật mã cho ngành cơ yếu Campuchia

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Ban Cơ yếu Chính phủ tại văn bản số 152/BCYngày 16 tháng 4 năm 2007 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6783/BTC-TCĐN ngày 22 tháng 5 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3253/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2007 về việc viện trợ thiết bị mật mã chongành cơ yếu Campuchia; tiếp theo công văn số 2280/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 4năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về ngành cơ yếu hợp tác với phía Campuchia,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ban Cơ yếu Chính phủ viện trợ cho ngành cơ yếuCampuchia một số trang thiết bị kỹ thuật mật mã gồm 30 bộ máy tính, các thiếtbị phụ trợ và kèm theo 01 bộ phần mềm mã dịch tự động với giá trị 1.082.500.000đồng được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2007 của Ban cơ yếuChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc