VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3218/VPCP-QHQT
V/v đầu tư xây dựng tuyến cáp quang đất liền quốc tế sang Campuchia

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Tổng công ty Viễn thông quân đội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 2620/BQP-KTngày 26 tháng 5 năm 2007 về việc đầu tư xây dựng tuyến cáp quang sang Campuchia,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Viễn thông quân đội (VIETTEL) chủ trì,phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai việc hợptác liên kết với phía Campuchia đầu tư xây dựng tuyến cáp quang đất liền quốctế sang Campuchia tại các cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, các Vụ: CN, NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc