VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3227/VPCP-KTN V/v thăm dò khoáng sản wolfram tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại công văn số 257/UBND-NĐ ngày 21 tháng 02 năm 2008; ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtại công văn số 1503/BTNMT-ĐCKS ngày 28 tháng 4 năm 2008 và của Bộ Công Thươngtại công văn số 2031/BCT-CNNg ngày 14 tháng 3 năm 2008 về việcthăm dò khoáng sản wolframtại tiểu khu 663, xã MôRay, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò khoáng sảnwolfram tại tiểu khu 663, xã MôRay, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum lựa chọn doanh nghiệp cóđủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báocáo thăm dò, trữ lượng mỏ wolfram tại khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giátrữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớiỦy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụthể liên quan đề án thăm dò khoáng sản wolfram tại khu vực nêu trên để cấp phépthăm dò theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhKon Tum và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý