UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3230/UBND-CNN
Về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Sở - ngành thành phố.

Từ đầu tháng 5 năm 2007 đến ngày 29 tháng 5 năm 2007, dịchcúm gia cầm đã tái phát ở 10 địa phương trong cả nước gồm Nghệ An, Nam Định,Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Ninh Bình và BắcNinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nuôi gia cầm nhỏ lẻ, vận chuyển,kinh doanh gia cầm sông trái phép đang có chiều hướng gia tăng tại một số địađiểm, sự lơ là mất cảnh giác của một bộ phận dân cư vẫn còn tiêu thụ gia cầmsống, việc thiếu kiên quyết trong tổ chức kiểm tra và xử lý của chính quyền địaphương dẫn đến nguy cơ phát dịch rất lớn, nếu không được áp dụng đồng bộ cácbiện pháp phòng chống dịch một cách quyết liệt.

Thực hiện Công điện số 645 của Thủ tướng Chính phủ ngày 24tháng 5 năm 2007 về việc chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, Công điện số 20/CĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn và Chỉ thị số 1403/CT-BNN-TY ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát;

Nhằm ngăn chặn không để tái phát dịch cúm gia cầm trên địabàn thành phố, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân, Uỷ ban nhân dân thànhphố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cácquận - huyện, phường - xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trên địa bàn thànhphố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn cấp các việc sau đây:

1. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện:

1.1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cúm giacầm, phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các địa bàn phối hợp vớichính quyền, đoàn thể địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực triển khaingay việc giám sát chặt chẽ dịch tễ đàn gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra. Nếucó dịch bệnh xảy ra phải kịp thời phát hiện, cách ly và xử lý nhanh chóng,không để lây lan trên diện rộng. Xử lý tịch thu và tiêu hủy triệt để khi pháthiện gia cầm nuôi trong nội thành, nội thị, khu đô thị mới, các khu vực gầntrường học bệnh viện kể cả các trường hợp nuôi nhỏ lẻ ở ngoại thành không đăngký, theo quy định tại Văn bản số 2663/UBND-CNN ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Uỷban nhân dân thành phố trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt tăng cường kiểmtra, giám sát tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh.

1.2. Tổ chức ngay lực lượng liên ngành liên tục kiểm tra cácđịa bàn, kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm việc kinh doanhgia cầm sống và sản phẩm gia cầm trái phép. Tập trung bố trí lực lượng chốt giữ24/24 tại các điểm nóng thường xuyên kinh doanh gia cầm sống trái phép để kịpthời phát hiện và xử lý. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện cam kết trước đâytrong kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm gia cầm, thủy cầm tại tất cả các cửa hàng,nhà hàng, bếp ăn tập thể...

1.3. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban quản lý các chợtrong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý tiêu hủy đối với gia cầm, sản phẩm giacầm bày bán trái phép, không nguồn gốc, xuất xứ, bao bì nhãn hiệu.

1.4. Tổ chức ngay các đợt tuyền truyền sâu rộng trong nhân dânbằng nhiều hình thức, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh... nhằmnâng cao ý thức của người dân trong việc phát hiện và khai báo các vi phạmtrong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm.

1.5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm quận huyện duytrì chế độ sinh hoạt giao ban để kịp thời chỉ đạo tiến độ thực hiện công tácphòng, chống dịch cúm, kịp thời giải quyết các phát sinh và báo cáo về Thườngtrực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố kết quả thực hiện hàngtuần.

1.6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường xã phải chịu tráchnhiệm nếu còn tình trạng chăn nuôi không đăng ký, giết mổ, kinh doanh gia cầm,thủy cầm, sản phẩm gia cầm trái phép xảy ra trên địa bàn quản lý.

2. Giao Sở Thương mại chỉ đạo:

2.1. Chi cục quản lý thị trường:

- Chủ trì đoàn liên ngành, tập trung toàn lực triển khai tạicác chốt chặn và cơ động trên các tuyến giao thông Quốc lộ, liên tỉnh lộ, tuyếngiao thông đường thủy, cửa ngõ đi vào thành phố kiểm tra và xử lý triệt để cácđối tượng vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép nhập vào thành phố.

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý kiên quyết các đối tượng giếtmổ, kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

2.2. Ban quản lý các chợ kiểm tra và chịu trách nhiệm trongviệc kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ. Tăng cường kiểm tra, phát hiệnvà xử lý tiêu hủy đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm bày bán trái phép, khôngnguồn gốc, xuất xứ, bao bì nhãn hiệu, không bảo quản lạnh, không tuân thủ cácquy định của ngành thú y. Có biện pháp phạt, đình chỉ kinh doanh đối với cáctrường hợp cố tình vi phạm.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo Chi cục Thú y:

3.1. Tập trung toàn lực tăng cường hoạt động giám sát tạicác Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông, duy trì chế độ trực 24/24 gồm các lựclượng thú y, quản lý thị trường, cảnh sát giao thông nhằm kiểm tra tất cả giacầm, sản phẩm gia cầm nhập vào thành phố; đặc biệt giám sát chặt chẽ nguồn sảnphẩm động vật xuất phát từ các tỉnh đang có dịch.

3.2. Phối hợp với Ban quản lý các chợ kiểm tra, phát hiện vàxử lý các trường hợp bày bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm không nguồngốc, xuất xứ, bao bì nhãn hiệu. Phối hợp với các đoàn liên ngành kiểm soátnguồn gốc xuất xứ sản phẩm gia cầm và việc thực hiện cam kết trước đây trongkinh doanh, tiêu thụ sản phẩm gia cầm, thủy cầm tại tất cả các cửa hàng, nhàhàng, bếp ăn tập thể...

3.3. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra,xử lý dứt điểm các điểm nóng kinh doanh gia cầm trái phép, bày bán công khai.

3.4. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầmquận huyện rà soát tình hình chăn nuôi gia cầm. Phải đảm bảo quản lý chặt chẽtình hình dịch tễ, chuẩn bị đầy đủ vắc xin dự phòng, lực lượng để tiêm phòngđầy đủ cho các cơ sở chăn nuôi đã đăng ký và đảm bảo điều kiện an toàn sinhhọc.

3.5. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đánh giá hiệu giá kháng thểvà thường xuyên thông báo cho các tỉnh nơi xuất phát đàn gia cầm có hiệu giákháng thể thấp không đủ mức hộ bảo hộ. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trongviệc trao đổi thông tin dịch bệnh.

4. Sở Y tế:

4.1. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tưthuốc chữa bệnh sẵn sàng cho công tác phòng, chống cúm trên người, tăng cườnggiám sát phát hiện các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi nhiễm cúm A H5N1 trên ngườiđể có biện pháp phòng, chống kịp thời.

4.2. Chủ trì đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra vệ sinh antoàn thực phẩm, đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tậptrung kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm gia cầm.

5. Công an thành phố và Lực lượng Thanh niên Xung phong:

Cần bố trí đầy đủ lực lượng phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểmtra liên ngành kịp thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các các đối tượng vi phạmtrong vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép.

6. Sở Giao thông - Công chính:

Chỉ đạo Giám đốc các bến xe:

- Phổ biến các chủ phương tiện vận tải hành khách về chỉ đạocông tác phòng, chống dịch cúm gia cầm của thành phố, không được vận chuyển giacầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận tải hành khách. áp dụng biệnpháp mạnh đối với những trường hợp không chấp hành hay tái phạm.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt với các đoànkiểm tra liên ngành và phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phốnếu để xảy ra tình trạng vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phươngtiện vận tải hành khách.

Giao Uỷ ban nhân dân các quận - huyện và các Sở - ngành khẩntrương triển khai công tác phòng, chống dịch cúm giao cầm theo chỉ đạo này,hàng tuần báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm giacầm thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáoThường trực Uỷ ban nhân dân thành phố./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín