BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3232/TCHQ-GSQL
V/v: áp dụng ưu đãi CEPT cho hàng gia công XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kính gửi

- Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam
(Đ/c: tầng 6, toà nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q.1, t/p Hồ Chí minh)

Phúc đáp công văn số 0507/P &G ngày 21/05/2007 của Công ty về việc đề nghị cơ quan Hải quan áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt CEPT cho mặt hàng bàn chãi đánh răng gia công xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 15 Mục I Chương II Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan; Khoản II Mục 2 Phần B Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; sản phẩm gia công xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Mục V Quyết định số 69/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài. Theo đó, hàng hoá xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu tại chỗ coi như hàng nhập khẩu, được áp dụng các chính sách quản lý hàng hoá và chính sách thuế như đối với hàng xuất nhập khẩu nói chung.

Trường hợp sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định tại Thông tư số 45/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt, Quyết định số 09/QĐ-BTC ngày 28/02/2006 và số 25/QĐ-BTC ngày 16/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất nhập khẩu ưu đãi ASEAN và phải được cấp C/O mẫu D, thì được hưởng thuế suất CEPT. Vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Thương mại là cơ quan cấp C/O mẫu D của Việt Nam để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc