VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3237/VPCP-QHQT V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ĐTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 80/BKH-ĐTNN ngày 08 tháng 5 năm 2008 xung quanh yêucầu tiếp tục tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ,ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc cáccông việc cụ thể đã được giao theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉthị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007; rà soát việc tổ chức thực hiệnvà báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất trong Quý 2 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầutư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp phát sinh những vấn đề mới,hoặc nội dung công việc được giao không còn phù hợp yêu cầu thực tế thì báo cáoThủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủgiao các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành: (i) nghiên cứu, đánh giámột cách toàn diện xu hướng chuyển dịch của dòng vốn FDI từ Trung Quốc sang cácnước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, phân tích sâu về mối quan hệ tươngquan và năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư của Việt Nam với các nướctrong khu vực để từ đó thấy rõ những cơ hội và thách thức đang đặt ra với ViệtNam trong việc tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trongQuý 4 năm 2008; (ii) triển khai đề án thúc đẩy giải ngân vốn FDI; (iii) tiếptục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để tạo sự đột phá trong việc thu hút cácnguồn vốn FDI lớn, chất lượng cao từ các khu vực kinh tế trọng điểm.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc quy hoạch và thúc đẩy phát triểncác ngành công nghiệp phụ trợ, đề xuất chính sách ưu đãi khuyến khích khu vựckinh tế ngoài nhà nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, báo cáo Thủtướng Chính phủ trong Quý 3 năm 2008.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đấtthu hút đầu tư nước ngoài để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, trong đó lưu ý đánhgiá ảnh hưởng của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang pháttriển khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng sân gôn..., báo cáo Thủ tướngChính phủ trong Quý 3 năm 2008.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếptục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, thực hiện tốt công táckiểm soát, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả nhãn mác, vi phạmquyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân câp tỉnh: (i) tiếp tục đẩy mạnh công tác cảicách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; (ii) nghiên cứutrình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về các biện pháp khuyến khích hìnhthành các hiệp hội nghề nghiệp để phát huy vai trò của các tổ chức này trongviệc gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- TC Tình báo (Bộ CA);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc