VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3239/VPCP-QHQT V/v tình hình đàm phán BSA Việt Nam - Nhật Bản

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 55/TTr-NHNN ngày 24 tháng 04 năm 2008) về tình hình đàm phán Thỏa thuận hoánđổi song phương Việt Nam - Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu dự thảo mới của Thỏa thuận BSA; kiêntrì đàm phán với phía Nhật Bản, bảo đảm phù hợp với lợi ích, luật pháp, khảnăng và điều kiện hiện tại của Việt Nam.

2. Sau khi đạt được thỏa thuận BSA với Nhật Bản, Ngân hàngNhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liênquan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để ký kết thỏathuận.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH, PL, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc