ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3242/SXD-CCQNĐ
V/v thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện

Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thànhphố ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13tháng 4 năm 1998 về việc ban hành Quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh và triển khai Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà,ngày 18/4/2006 Sở Xây dựng đã có công văn số 2773/SXD-CCQNĐ hướng dẫn một sốvướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố.

Tại công văn này, Sở Xây dựng đãhướng dẫn cấp số nhà tạm cho 02 trường hợp, trong đó có trường hợp nhà được xemxét xử lý theo Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủvà Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố,gồm:

- Nhà xây dựng không phép, đã xửlý cho phép tồn tại;

- Nhà xây dựng sai phép, đã xử lýcho phép tồn tại hay chỉ buộc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép.

Nay Quyết định số 54/2007/QĐ-UBNDngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự,thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thànhphố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 10/4/2007, đã thay thế Quyết định số207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005. Do đó, nội dung công văn 2773/SXD-CCQNĐ khôngcòn phù hợp nữa.

Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dânthành phố ban hành Quyết định về đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bànthành phố, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạm thời thựchiện cấp số nhà tạm theo hướng dẫn tại công văn số 1065/SXD-CCQNĐ ngày 24/02/2006của Sở Xây dựng, theo đó không xét cấp số nhà tạm cho nhà đất đã có Quyết định,Thông báo giải tỏa, phá dỡ để thực hiện dự án, các trường hợp còn lại vẫn thựchiện cấp số nhà theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT .

Riêng nhà ở của tổ chức, cá nhânđã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa được cấp số nhà thì Ủy ban nhân dânquận, huyện nên kết hợp cấp số nhà (hoặc chỉnh sửa số nhà) vào quy trình cấpgiấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy bannhân dân thành phố để đơn giản hóa thủ tục hành chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (thay báo cáo);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng QLĐT, TN-MT quận, huyện;
- Lưu: VP-CCQNĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng