VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3243/VPCP-QHQT V/v đàm phán và ký Bản Ghi nhớ với Anh về tài trợ PRSC 7-10.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3327/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 5 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan đàm phán và ký Bản Ghi nhớ (MOU) khung tổng thể giữa Chính phủ Việt Nam vàChính phủ Vương quốc Anh về tài trợ cho các Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảmnghèo PRSC 7-10.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Vương quốc Anh ýkiến nêu trên của Chính phủ Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP;- VPCP: BTCN, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc