VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3245/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An về TCT Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 1905/BCN-TCTPngày 3/5/2007) về việc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn tiếp nhậnphần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Tổng công ty Đầu tư và Kinhdoanh vốn nhà nước và Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn bàn, thốngnhất phương án chuyển nhượng theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, CN, KTTH, Website CP;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b), 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn