BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3246/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế máy điều hoà

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Đà Nẵng

Qua xem xét dữ liệu trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tại Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng (Chi cục HQCK Cảng khu vực II), có nhập khẩu lô hàng máy điều hoà không khí có trị giá khai báo thấp so với mặt hàng giống hệt, tương tự nhưng không đánh dấu nghi ngờ để tổ chức tham vấn, cụ thể:

Lô hàng máy điều hoà không khí hiệu HITACHI công suất 12.202 BTU, xuất xứ Malaysia nhập khẩu theo tờ khai số: 558/NKD-KVII ngày 17/05/2007 tại Chi cục Hải quan Cảng khu vực II, Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng có trị giá khai báo là: 265,68usd/bộ. Trong khi cũng mặc hàng giống hệt, tương tự nhập khẩu theo tờ khai số: 7339/NKD-KV4 ngày 15/05/2007, tại Chi cục HQ Cảng khu vực 4, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định giá tính thuế là: 338,50USD/Bộ.

Để việc áp giá tính thuế thống nhất, đúng các nguyên tắc, phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ: Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng.

1- Tổ chức tham vấn, bác bỏ và xác định giá tính thuế của lô hàng nhập khẩu nêu trên, trên cơ sở dữ liệu giá mặt hàng giống hệt, tương tự cùng thời điểm nhập khẩu đã được xác định giá tính thuế. Trường hợp, hết thời hạn hiệu lực tham vấn theo quy định Quyết định: 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006, yêu cầu chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thông quan kèm theo các cơ sở nghi ngờ mức giá khai báo, để tạo môi trường kinh doanh bình đằng giữa các doanh nghiệp.

2- Chấn chỉnh các Chi cục về công tác xác định giá tính thuế, không để xảy ra tình trạng không đánh dấu nghi ngờ, không tổ chức tham vấn đối với các lô hàng có giá khai báo thấp so với giá mặt hàng tương tự, giống hệt có trên hệ thống dữ liệu GTT22

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An