VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3250/VPCP-KGVX V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bảnsố 1642/BVHTTDL-VP ngày 07 tháng 5 năm 2008 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh ThừaThiên Huế xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Festival Huế 2008,căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷniệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thểthao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mộtđiểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 10 phút nhân dịp Festival Huế 2008.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhànước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổ chứctốt việc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản