VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3253/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp thiết bị cho dự án y tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 3132/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 5 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta đề nghịChính phủ Nhật Bản cung cấp 01 máy đếm hạt bụi và các phụ kiện kèm theo trị giá25.000 đô la Mỹ cho dự án "Nâng cao năng lực thực hiện an toàn sinh họctại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ khônghoàn lại.

- Bộ Y tế tổ chức tiếp nhận và sử dụng thiết bị nói trêntheo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, Vụ KGVX, TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc