VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 326/VPCP-QHQT
V/v ký Thoả thuận với Thái Lan về việc cho phép xe các Đoàn du lịch của Thái Lan đi xe ô tô vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an

Thực hiện ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại công văn số 187/UBTVQH11 ngày 14 tháng 01 năm 2004 (bản chụp công văn kèm theo) về việc ký kết “Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan về việc cho phép các Đoàn du lịch của Thái Lan đi ô tô vào Việt Nam và các Đoàn du lịch của Việt Nam đi ô tô vào Thái Lan”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đàm phán với phía Thái Lan để có thể ký kết “Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan về việc cho phép các Đoàn du lịch của Thái Lan đi ô tô vào Việt Nam và các Đoàn du lịch của Việt Nam đi ô tô vào Thái Lan” trong thời gian Cuộc họp Nội các chung hai nước vào tháng 2 năm 2004.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao